1) సూర్యుడు ఒక _____

A: *నక్షత్రం*

2) సౌరవ్యవస్థలో అన్నిటిలో పెద్దది ఏది?

A: *సూర్యుడు*

3) సౌరకుటుంబంలోని గ్రహాలు ఏవి?

A:i)బుధుడు

ii) శుక్రుడు

iii)భూమి

iv) అంగారకుడు

v)గురుడు

vi)శని

vii)యూరెనస్(వరుణుడు)

viii) నెప్ట్యూన్(ఇంద్రుడు)

4) సౌరకుటంబంలో అతి పెద్ద గ్రహం ఏది?

A: *గురుడు(బృహస్పతి)*

5) సూర్యునికి అతి దగ్గరగా ఉన్న గ్రహం ఏది?

A: *బుధుడు*

6) సూర్యుని నుండి భూమి ఎన్నోగ్రహం?

A: *మూడవది*

7) సూర్యుడు దాని చుట్టూ తిరిగే గ్రహాలను కలిపి ఏమంటారు?

A: *సౌరకుటుంబం*

8) సౌరకుటుంబంలో ఎన్ని గ్రహాలు ఉన్నాయి?

A: *8*

9) సౌర కుటుంబంలో గ్రహం హోదాను కోల్పోయినది ఏది?

A: *ప్లూటో*

10) గ్రహం సూర్యుని చుట్టూ తిరిగే మార్గాన్ని ఏమంటారు?

A: *కక్ష్య*

11) శుక్రుడు సూర్యుని నుండి ఎన్నో స్థానంలో ఉన్నాడు?

A: *2 వ స్థానం*

12) భూమికి దగ్గరగా అటూ ఇటు ఉన్న గ్రహాలేవి?

A: *శుక్రుడు ,అంగారకుడు*

13) చుట్టూ అందమైన వలయాలు కలిగి ఉన్న గ్రహం ఏది?

A: *శని*

14) సూర్యునికి అన్నిటికన్న దూరంగా ఉన్న గ్రహం ఏది?

A: *నెప్ట్యూన్*

15) ఎక్కువ వేడిగా ఉండే గ్రహం ఏది?

A: *బుధుడు*

16) సూర్యుని చుట్టూ తిరగడానికి అతి తక్కువ సమయం పట్టే గ్రహం ఏది?

A: *బుధుడు*

17) సూర్యుని చుట్టూ తిరగడానికి ఎక్కువ సమయం పట్టే గ్రహం ఏది?

A: *నెప్ట్యూన్*

18) రాత్రి పగలు ఏర్పడడానికి కారణం ఏమిటి?

A: *భూమి తనచుట్టూ తాను తిరగడం*

19) భూమి తనచుట్టూ తాను తిరగడాన్ని ఏమంటారు?

A: *భూభ్రమణం*

20) భూమి తనచుట్టూ తాను తిరగుతూ సూర్యుని చుట్టూ తిరగడాన్ని ఏమంటారు?

A: *భూ పరిభ్రమణం*

21) భూమి తనచుట్టూ తాను ఒక సారి తిరగడానికి ఎంత సమయం పడుతుంది?

A: *24 గం.*

22) భూమికి నమూనా ను ఏమంటారు?

A: *గ్లోబు*

23) భూమి సూర్యుని చుట్టూ ఏ దిక్కు నుండి ఏ దిక్కుకు తిరుగుతాడు?

A: *పశ్చిమం నుండి తూర్పుకు*

24)  భూమి యొక్క సహజ ఉపగ్రహం ఏది?

A: *చంద్రుడు.*

25) ఒక గ్రహం చుట్టూ తిరిగే మరొక ఉపగ్రహాన్ని ఏమంటారు?

A: *ఉపగ్రహం*

26) భూమి చుట్టూ చంద్రుడు ఒక సారి తిరగడానికి ఎంత సమయం పడుతుంది?

A: *28రోజులు*

27) దేని కాంతి చంద్రుని పై పడి పరావర్తనం చెందుతుంది?

A: *సూర్యుని కాంతి.*

28) ఇది స్వయం ప్రకాశకం కాదు.

A: *చంద్రుడు.*

29) చంద్రుడు ఒక భ్రమణంకి(తనచుట్టూ తాను తిరగడానికి) ఎంత సమయం పడుతుంది?

A: *28 రోజులు.*

30) అత్యంత ప్రకాశవంతమైన గ్రహం ఏది?

A: *శుక్రుడు*

 

For more click Here

AP Class 8th Social Bits Chapter 1 Best Notes and MCQ